آداب بازدید موفق از نمایشگاه

0

اهمیت جایگاه سازمانی

شـاید اغلـب افـراد در نمایشـگاه بـا مدیران کمپانی هایی مواجه شـده باشـند کـه بسـیاری از آداب بازدید از نمایشـگاه را رعایـت نمی کننـد. به گونـه ای کـه در بیشـتر اوقـات غرفـه داران قـادر بـه تشـخیص جایـگاه سـازمانی و میـزان حرفه ای بـودن فـرد نیسـتند. ایـن موضـوع در نهایـت بـه ایجـاد احسـاس نارضایتـی در بازدید کننـده می انجامـد، چرا کـه فکـرمیکنـد، رفتـاری مطابـق شـأن خـود دریافـت نکـرده اسـت. البتـه ایـن کاسـتی تـا حـدودی بـه نـوع حضـور بازدید کننـده در نمایشـگاه بازمی گـردد کـه نمیتوانـد به درسـتی موقعیـت سـازمانی خـود را بـه غرفـه دار منتقـل کند.

کارت ویزیت نشانه حرفه ای ها

در اختیـار نداشـتن کارت ویزیـت، نخسـتین مشـکلی اسـت کـه موقعیـت مدیـران بازدید کننـده را درنمایشـگاه تحـت تأثیـر قـرار می دهـد. بـه عبـارت دیگـر همـراه داشـتن کارت ویزیـت شـرکت در بازدیـد ازنمایشـگاه بـرای مدیـران در هـر سـطحی الزامـی اسـت. بـه ایـن نکتـه توجـه داشـته باشـید کـه حتـی اگـر جـدا از کمپانـی و بـه صـورت شـخصی کار می کنیـد، بایـد کارت ویزیـت شـخصی خـود را بـه همـراه داشـته باشـید. هـر کارت ویزیـت عـلاوه بـر معرفـی و درج سـمت و تخصـص فـرد بایـد از اطلاعاتی همچـون آدرس وب سـایت، ایمیـل آدرس و اطلاعـات تمـاس نیـز بهـره ببـرد.اهمیت کارت ویزیت بدان اندازه است که هنگام تهیه بلیط بازدید از نمایشگاههای خارجی در صورت نداشـتن کارت ویزیت، از فروختن بلیط به فرد خودداری میشـود. چرا که به نظر برگزارکنندگان نمایشگاه ها در سطح بین الملل افراد حرفه ای به طور قطع دارای کارت ویزیت هسـتند و اگر فردی فاقد کارت ویزیت باشـد، دلیلی ندارد کـه از نمایشـگاهی تخصصـی بازدیـد کنـد. بـا اینکـه تولیـد و تهیـه کارت ویزیـت بسـیار کم هزینـه اسـت و در زمـان کوتاهـی انجـام میشـود، امـا یکـی از ارکان اصلی برای نمایش میزان حرفه ای بودن فرد بازدید کننده به حساب می آید.

ضرورت استفاده از کارت های انگلیسی زبان

نکتـه دیگـر کـه در تهیـه کارت ویزیـت بایـد مـورد توجـه قـرار گیـرد، اسـتفاده از زبان انگلیسـی اسـت. از آنجایی که زبان انگلیسـی زبانی بین المللی محسـوب می شـود، اسـتفاده از کارت هایـی بـه زبـان انگلیسـی در تمـام نمایشـگاه ها به ویـژه نمایشـگاه های خارجـی ضـروری می نمایـد. ذکر این نکته الزامی اسـت که حتی اگر در سازمانی داشتن کارت ویزیت فارسی اجباراست، حتما کارت ویزیـت بـه زبـان انگلیسـی نیز باید برای مدیران طراحی شـود. زیرا حاضـران درغرفه هـای خارجـی نمایشـگاه های داخلـی بی تردیـد اطلاعاتـی از کارت ویزیت فارسـی بـه دسـت نخواهـد آورد و پرواضـح اسـت که در نمایشـگاه های خارجی نیز استفاده از کارت های فارسی زبان پیامد مثبتی به دنبال نخواهد داشت.بنابرایـن توجـه داشـته باشـید کـه هنـگام بازدیـد از نمایشـگاهای داخلـی وخارجـی حتمـاً نیـاز بـه اسـتفاده از کارت ویزیت انگلیسـی اسـت.

بج سینه، مدال موفقیت شماست

لازم بـه توضیـح نیسـت کـه نحوه پوشـش برای حضـور در نمایشـگاه  نمایشگر شـخصیت سـازمانی و حرفـه ای هـرفـرد اسـت. بی شـک بهتـر اسـت درهنـگام بازدیـد از نمایشـگاه بـرای نـوع پوشـش خـود اهمیـت زیـادی قائـل باشـید.تنهـا نکتـه ای کـه اشـاره بـه آن در ایـن زمینـه ضـروری اسـت و نبایـد از یـاد بـرد،اسـتفاده از بـج سـازمانی بـر روی لبـاس اسـت. حتمـاً بـج سـازمانی خـود را روی لبـاس نصـب کنیـد تـا مشـخص شـود از سـوی چـه سـازمانی درنمایشـگاه حضور یافته اید. فراموش نکنید نصب بج سـینه به شـما شـخصیت حرفه ای میدهـد و اهمیـت بسـیار زیـادی درنحـوه برقـراری ارتبـاط دارد.

ضرورت طراحی کاتولوگ

درصورتـی کـه هـدف شـما از بازدید نمایشـگاه های خارجی گرفتن نمایندگی،خریـد و فـروش یـا موضوعاتی از این دسـت اسـت، پیشـنهاد میکنیم پروفایلی حتمـا بـه زبـان انگلیسـی از کمپانـی خـود آمـاده کنیـد و در بازدیـد از نمایشـگاه همراه داشـته باشـید. بهتر اسـت این پروفایل در قالب کاتولوگ باشـد، اما اگردر حد معرفی کمپانی و ویژگی های آن بر روی سربرگ به زبان انگلیسی حک شـده باشـد نیز بسـیار تأثیر گذار و مثبت خواهد بود. طبیعی اسـت که داشـتن چنیـن اسـنادی مخاطـب را تحـت تأثیر قـرار می دهـد و نشـان دهنده حرفه ای بودن شماسـت. البته در صورتی که وب سـایتی به دو زبان انگلیسـی و فارسـی در اختیـار داریـد کـه میتوانـد فعالیت هـای شـما را بـه خوبـی معرفـی کنـد، نداشـتن پروفایل توجیه خواهد شـد. اما در هر صورت داشـتن پروفیل عاملی مؤثر درموفقیت شـما برای برقراری ارتباط محسـوب میشـود. بنابراین نکته دوم بـه همراه داشـتن اطلاعـات شـرکت در قالـب پروفایـل اسـت کـه از اهمیـت ویـژه ای برخوردار اسـت.

مدیریت زمان و هدف درنمایشگاه

بدیهی است که بازدید از نمایشگاه با اهداف کاری مشخصی انجام میشود.درغیـر ایـن صـورت فضاهـای تفریحـی زیـادی بـرای وقت گذرانـی وجـود دارد.بنابرایـن بـا توجـه بـه هدف هـای خـود بـه سـایت نمایشـگاه مراجعـه کنیـد ولیسـت شـرکت ها را بـا توجـه بـه برنـد یـا نـوع محصـول و خدمـات کنتـرل کنید.سـپس شـرکت هایی کـه دارای اهمیـت بیشـتری بـرای شـما هسـتند در یـک لیسـت قـرار داده و آدرس غرفه هـا را مشـخض کنیـد. بـا ایـن روش برنامه ریزی بهتـری بـرای بازدیـد از نمایشـگاه خواهـد داشـت. همچنیـن در جنـب در ورودی هـر نمایشـگاه نقشـه های سـالن ها و جایگیـری غرفه هـا دراختیـار بازدیدکننـدگان قـرار می گیـرد. شـما میتوانیـد با دریافت نقشـه نمایشـگاه و با توجـه بـه اهدافتـان برنامه ریزی مناسـبی برای مدیریـت زمان خـود در بازدید از نمایشـگاه داشـته باشـید تـا از ایـن طریـق غرفه هـای تمـام شـرکتهای مـد نظرتـان را بازدیـد کنیـد.

بازدید کننده ای حرفه ای باشید

هیـچ گاه از یـاد نبریـد کـه غرفـه داران حرفـهای رفتـار بازدید کننـدگان را آنالیـز میکننـد و بـر مبنـای آن قضاوت خواهند کرد که هـر فرد تا چه اندازه میتواند مشتری خوبی برای آنها باشد. بنابراین رفتار افرادی که بی هدف در سالن میچرخنـد و از ابتـدا تـا انتهای سـالن را گـردش میکنند و دوبـاره بازمیگردند ازنـگاه ایـن غرفـه داران پنهـان نمی مانـد. چنیـن افـرادی اغلـب حرفـه ای  تشـخیص داده نمیشـوند و در ارتبـاط نیـز جـدی گرفتـه نخواهند شـد. نکته دیگـر آنکـه زمـان بازدیـد از غرفه هـا بـرای دراختیـار داشـتن کارت یـا بروشـور شـرکتها حتمـا اجـازه بگیریـد. معمـولاً کاتالوگهـا و بروشـورها را درغرفه هـا به گونـه ای قـرار میدهنـد کـه بـه آسـانی در معـرض دسترسـی عمـوم باشـد وهمـه افـراد بتواننـد از آنها اسـتفاده کنند، اما بر اسـاس رفتـار و آداب حرفه ای بازدیـد لازم اسـت کـه حتمـا بـرای برداشـتن ایـن اقـلام اجـازه گرفتـه شـود. بـه یـاد داشـته باشـید کـه از افـراد حاضر در غرفـه، به ویژه آنها که از نظر سـازمانی رتبه بالاتری از شـما دارند، درخواسـت کارت ویزیت نکنید. بهتر آن اسـت که بـا ارائـه کارت ویزیـت خـود، شـخص مـورد نظـر را بـرای دادن کارت و اطلاعـات تشـویق و مجـاب کنیـد. در ایـن صـورت میتوانیـد به راحتـی اطلاعات تماس افـراد تأثیرگـذار در شـرکت مـورد نظـر را دراختیـار داشـته باشـید.

حریص نباشید

ورود بـه غرفه هایـی کـه بـرای شـما مهم هسـتند با دسـتی پـر از کارت ویزیت و کاتولوگ و بروشور غرفه های دیگر کار پسندیده ای نیست و تأثیر خوبی ندارد.رعایت دو نکته در این زمینه ضروری است. نخست سعی کنید در انتخاب و دریافت کاتولوگ ها دقت به خرج دهید. بدان معنا که کاتولوگ های اضافی را برنداریـد. دوم آنکـه حتمـاً از کیف هـای مخصـوص و حرفـه ای کـه بـرای ایـن منظور طراحی شـده اسـت، در هنگام بازدید از نمایشـگاه اسـتفاده کنید. دراین صورت میتوانید علاوه بر قرار دادن کاتولوگ و کارت ویزیت های دریافتی در کیف از پروفایل و کاتولوگ های شرکت خود نیز به خوبی نگهداری کنید و در زمـان لازم آن را در اختیـار افـرادی کـه مـد نظر دارید قرار دهید.

با آرامش در جلسات حضور یابید

نکتـه پایانـی بـه نحـوه ملاقـات بـا مدیـر یـا مدیـران شـرکتها در نمایشـگاه بـاز میگـردد. در صورتـی کـه میخواهیـد موضـوع مهمـی را در نمایشـگاه بـا یکـی از مدیـران شـرکت مـورد نظـر خـود درمیـان بگذاریـد، منتظر زمـان مناسـب باشـید. اگـر فـرد هـدف، مشـغله داشـت و یـا درگیـر جلسـه دیگـری بـود، بهتـراست به جای انتظار درغرفه زمان مشخصی را با کارمندان یا دیگر غرفه داران برای جلسه هماهنگ کنید. سپس با آرامش خاطر به بازدید از سایر غرفه ها بپردازید و در موعد مقرر دوباره برای حضور در جلسه به غرفه مراجعه کنید.

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.