صفحه اصلی سازه ای با قابلیت جذب آلودگی هوا the-smog-free-tower-studio-daan-roosegaarde-beijing-china_dezeen_social

the-smog-free-tower-studio-daan-roosegaarde-beijing-china_dezeen_social

مرتبط

معماری چیست؟

- 0
کلمه معماری معانی گوناگونی دارد. معماری هم علم است، هم هنر، یک فرایند یا یک نتیجه، یک ایده و یک واقعیت. مردم اغلب کلمات...