شهر خوب نیازمند برندینگ شهری است

0

موضوع درآمد شهر یکی از موضوع هایی است که شهردار اعضای شورای شهر باید به آن فکر کنند. باید شهر را مانند هلدینگ بزرگی با شرکت های زیرمجموعه در نظر گرفت که مانند همه هلدینگ های بزرگ دیگر برای ایجاد درآمد برنامه ریزی منسجم دارد.می توان این گونه گفت که جذب گردشگر نیازمند داشتن برنامه برندینگ متناسب با اهداف شهر است.شهر خوب؛ شهری است که برنامه ریزی استراتژیک ،برنامه ریزی بازاریابی و برنامه برندینگ مشخص داشته باشد.امری که راه رسیدن به شهر خوب را برای تهران هموارتر می کند.

همان‌ گونه‌ که‌ مى‌دانیم‌ شهر‌ خوب‌ ویژگى‌هاى‌ زیادى‌ دارد.‌در واقع‌ مجموعه‌اى‌ از‌ عوامل و شرایط در کنار هم ؛شهر خوب را می سازند.‌یکى ‌از‌ ویژگى‌هاى‌ شهر‌خوب‌ را ‌باید ‌در ‌نوع‌ برخورد‌ مدیران ‌شهرى‌ با ‌مقوله ‌اقتصاد‌ شهرى ‌جستجو‌ کرد .‌وقتى‌ با مدیران‌ شهرى‌ حال‌ و‌ گذشته‌ راجع‌ به‌ اقتصاد‌ شهرى‌ صحبت‌ میکنیم‌ متوجه ‌مى‌شویم‌ نگاه ‌این‌ مدیران‌ به‌ این ‌مقوله ‌بیشتر ‌معطوف‌ به ‌درآمدهاى‌ شهردارى‌‌ است.‌ در واقع‌ خوانش‌ و‌ برداشت‌ مدیران‌ شهرى‌ از ‌اقتصاد ‌شهر؛ ‌تقلیل ‌این ‌مفهوم ‌مهم‌ به ‌امورى‌ همچون‌ تراکم‌ فروشى ‌یا ‌عوارض‌ و ‌مالیات ‌است.‌بنابراین‌ باید‌ این‌ اندیشه‌ شکل‌ بگیرد‌ که‌ موضوع‌ درآمد‌ شهردارى‌ یکى‌ از‌ موضوع‌هایى‌ است‌ که ‌شهردار‌ و‌ اعضاى ‌شوراى‌ شهر ‌باید ‌به ‌آن ‌فکر ‌کنند.‌به ‌دیگر ‌بیان ‌موضوع‌ اقتصاد ‌شهروندى‌ و‌ درآمدهایى‌ که ‌شهر ‌باید‌ داشته‌ باشد ‌یا‌ فراموش‌ شده ‌و ‌یا ‌از ‌ابتدا ‌به ‌آن‌ فکر ‌نشده ‌است هنگامى‌ که ‌به ‌شهر ‌و ‌معضلات‌ شهر ‌تهران ‌نگاه ‌مى‌کنیم‌ متوجه‌ مى‌شویم‌ مدیران ‌شهرى ‌تا کنون‌ براى ‌پوشش‌ دادن ‌هزینه‌هاى ‌سر سام‌ آور ‌شهر ‌راهکارى‌ به ‌جز ‌کسب‌ عوارض‌ و‌ مالیات‌ را ‌در پیش‌ نگرفته‌اند.‌با ‌نگاهى‌ اجمالى‌ متوجه‌ مى‌شویم ‌که ‌اساساً ‌شهردارى‌ یا ‌شوراى ‌شهر ‌هیچ‌ برنامه‌اى ‌براى ‌ایجاد ‌درآمد ‌شهر ‌ندارد.‌از این‌ رو ‌باید‌ از ‌زاویه‌اى ‌دیگر ‌به ‌شهر ‌نگاه ‌کرد.‌باید ‌شهر‌ را‌ مانند ‌هلدینگ‌ بزرگى‌ با ‌شرکت‌هاى ‌زیر مجموعه‌ در نظر گرفت که مانند همه ‌هلدینگ‌هاى‌ بزرگ‌ دیگر ‌براى‌ ایجاد ‌درآمد ‌برنامه ‌ریزى‌ منجسم‌ دارد.‌اگر‌ شهر‌ با ‌یک‌ هلدینگ ‌مقایسه  ‌شود ‌به ‌این ‌نتیجه‌ مى‌رسیم ‌که ‌براى‌ شهر ‌باید ‌برنامه ‌ریزى‌ استراتژیک‌ داشته ‌باشیم.‌در واقع ‌‌باید ‌براى‌ شهر‌ چشم‌ انداز ‌و ‌مأموریت‌(mission and vision) تدوین‌ کنیم‌ و‌ بر‌اساس‌ آن‌ تمام ‌برنامه ‌ریزى‌ها ‌و ‌استراتژى‌هاى ‌اقتصادى،‌زیر ساختى، ‌فرهنگى‌ و‌ حتى ‌مارکتینگ‌ و برندینگ‌ شهر‌ را ‌سامان‌ دهى‌ کنیم.‌بر‌اساس ‌این ‌مدل ‌سازى‌ تمام ‌زیرمجموعه‌هاى‌ این ‌هلدینگ‌ باید ‌داراى‌ برنامه‌ ریزى ‌باشند‌ تا در راستاى‌ تأمین ‌اهداف‌ کلان ‌استراتژیک‌ شهر‌ قرار بگیرند.‌در‌نتیجه ‌براى ‌حل ‌مشکلات‌ شهرمان‌ نیاز ‌به ‌برنامه ‌ریزى‌ استراتژیک، برنامه ‌بازاریابى‌ و ‌برندینگ‌ داریم. ‌در‌گام ‌نخست‌ باید‌ به‌ این ‌موضوع‌ پرداخت ‌که ‌شهر‌ ما ‌در‌ چه ‌موقعیتى‌ قرار ‌دارد، ‌نقاط ‌ضعف‌ و‌ قوتش ‌چیست،‌فرصت‌ها ‌و‌ تهدید‌هایش ‌کدام ‌است،‌رقباى ‌شهر‌ ما ‌در‌ منطقه ‌چه ‌شهرهایى ‌هستند ‌و ‌بر‌اساس پتانسیل ها و نقاط قوتی ‌که ‌شهر‌ ما ‌دارد ‌در‌ پى ‌این‌ باشیم ‌که‌ این ‌شهر‌ را ‌با‌ چه ‌تصویر ‌و‌ چه‌ موقعیت‌ و ‌کیفیتى‌ در‌ دنیا‌ بشناسانیم.‌اصولا‌ً مدیران‌ شهرى‌ باید براى ‌تأمین ‌بودجه؛ ‌به ‌ویژه ‌در‌ مواقعى‌ که‌ به ‌دلیل ‌رکود ‌صنعت‌ ساختمان ‌درآمد ‌شهردارى‌ها ‌به ‌شکل ‌چشم‌گیرى‌ کاهش‌ مى‌یابد،‌راهکارى‌ به ‌جز ‌توسل‌ به ‌دولت‌ یا ‌فروش‌ تراکم  ‌پى‌ بگیرند.‌به ‌دیگر ‌بیان‌ شهردارى‌ ها ‌باید ‌با‌ نگاه‌ بازاریابى‌ در‌ اندیشه‌ ایجاد روش های درآمدى ‌براى ‌شهر‌ باشند.‌آن‌ها ‌باید ‌در‌پى‌ این‌ باشند‌ که ‌براى ‌زیرساخت‌هاى ‌شهرى‌ به ‌دنبال ‌جذب‌ سرمایه ‌گذار‌باشند ‌یا ‌با‌ بازاریابى ‌در دنیا ‌براى رسیدن‌ به‌ آن‌ نقطه‌ مطلوب‌ که‌ در‌ برنامه‌ریزى‌ استراتژیک‌ شهر‌ طراحى‌ کرده‌اند‌ سرمایه‌هاى‌ مورد‌ نیاز‌ را‌ جذب‌ کنند.‌ از‌ این ‌رو‌ براى‌ موفقیت‌ در‌ برنامه ‌ریزى ‌بازاریابى ‌باید ‌براى ‌شهر‌ برنامه ‌ریزى‌ تبلیغاتى ‌داشته‌ باشیم.‌همان‌ گونه ‌که‌ همه شهرهاى ‌معتبر ‌دنیا ‌براى‌ شهرشان‌ برنامه‌‌ برندینگ‌ دارند؛‌ تهران‌ نیز‌ باید‌ چنین‌ برنامه‌اى‌ داشته‌ باشد.‌چرا‌ که ‌با ‌انجام ‌پروژه‌ برندینگ‌ که ‌یکى ‌از ‌بخش‌هاى‌ بازاریابى‌ محسوب‌ مى‌شود‌ جذب‌ درآمد‌ و‌ سرمایه‌گذار‌ براى ‌شهر ‌با‌ موفقیت‌ بیشترى ‌به‌ پیش میرود.همان‌ گونه ‌که‌ مى‌دانیم‌ هر‌برندى ‌پس‌ از‌ ساخته ‌شدن ‌ایجاد ‌اطمینان‌ مى‌کند ‌و ‌تصویر‌ روشن‌ و‌ درستى ‌براى ‌مخاطبان‌ هدفش نشان  مى‌دهد.‌از ‌آنجا ‌که‌ عمل کردن ‌به ‌وعده‌هاى‌ برند ‌جز و‌ اساس‌ برندینگ‌ در‌ هر‌ صنفى‌ است‌ بنابراین‌ همیشه‌ ساخت‌ برند‌ ایجاد‌ اعتبار‌ و‌ ارزش‌ افزوده‌ براى‌ آن ‌به ‌همراه ‌خواهد ‌آورد.‌مى‌توان‌ این ‌گونه ‌گفت ‌که ‌شاه ‌کلید‌ جذب ‌گردشگر؛‌داشتن‌ برنامه‌ برندینگ‌ متناسب‌ با ‌اهداف ‌شهر‌است.‌برنامه‌اى ‌که ‌بر‌اساس‌ آن‌ باید ‌جایگاه ‌ذهنى‌ برند ‌با ‌توجه‌ به‌ برنامه‌ریزى‌ استراتژیک‌ شهر‌ و‌ اهداف‌ و‌ جایگاه‌ مطلوبى‌ که ‌براى‌ شهرمان ‌متصور ‌هستیم  ‌طراحى‌ شود.‌گام ‌بعد؛‌ تثبیت‌ برند ‌و ‌به‌ تعبیرى‌ جا انداختن تصویر ذهنی برند است. به ‌دیگر ‌بیان ‌باید‌ در‌ برنامه‌هاى ‌تبلیغاتى ‌و ‌در‌ بخش‌هاى‌ مختلف‌ شهر‌ کارى ‌شود‌ که ‌آن ‌تصویر ‌ذهنى ‌که ‌مى‌خواهیم‌ از‌ برند ‌شهرمان‌ ایجاد‌ کنیم ‌در‌ذهن ‌همه‌ نشست‌ کند.‌ما ‌با ‌داشتن‌ برند ‌خوب‌ از شهرمان ‌مى‌توانیم‌ خیلى ‌از‌ مسائل ‌شهر‌ را ‌حل‌ کنیم.‌کوتاه ‌سخن‌ این که موفقیت‌ شهردارى‌ تهران ‌در‌ایجاد ‌این ‌مدل‌ است. ‌مدلى که ‌در‌ بسیارى ‌از شهرهاى ‌جهان ‌و‌ حتى ‌شهرهاى ‌نزدیک‌ به ‌ما‌ مانند ‌استانبول‌ و ‌دبى‌ تجربه ‌شده ‌است‌ و‌ با ‌برنامه ‌ریزى‌هاى‌ استراتژیک، ‌موفق ‌به ‌ایجاد‌ مدل ‌درآمدى‌ و‌ کسب‌ درآمد ‌براى‌ شهرشان‌ شده اند. در‌این ‌شهرها‌ کوشش‌ شده‌ است‌ برنامه‌هایى‌ که‌ براى‌ بازاریابى‌ شهر‌ طراحى‌ مى‌شود ‌هم ‌در ‌رشد ‌اقتصادى‌ شهر‌ تأثیر‌ داشته‌ باشد و ‌هم ‌رشد‌ اقتصادى ‌شهروندان ‌را‌ پوشش‌ دهد.‌این‌ قضیه ‌مى‌تواند ‌موجب‌ ارتقاى‌ سطح‌ کیفى‌ زندگى ‌شهروندان‌ تهران‌ شود و به  تبع ‌آن‌ سطح‌ رضایت‌مندى‌ را‌ افزایش‌ دهد. ‌یادآورى‌ این ‌نکته ‌نیز‌ ضرورى ‌است‌که ‌هر چند ‌متخصصان‌ و‌ کارشناسان ‌مختلف‌ بر این ‌قضیه‌ انگشت‌ مى‌گذارند ‌که ‌توسعه ‌تهران ‌و ‌سرمایه‌گذارى ‌بیشتر‌ در‌ این‌ شهر‌به‌ حجم مشکلاتش دامن می زند و موج مهاجرتی جدیدى ‌را ‌ایجاد‌ مى‌کند ‌اما ‌اگر‌ برنامه ‌ریزى‌ استراتژیک‌ و‌ برنامه‌هاى‌ بازاریابى‌ براى‌ شهرمان‌ داشته باشیم . قطعاً ‌در‌ این ‌برنامه‌ها ‌مسائل‌ این ‌چنینى‌ مربوط‌ به‌ شهر‌ نیز‌ دیده ‌خواهد ‌شد ‌و ‌دغدغه‌هاى‌ این‌ چنینى ‌قابل ‌حل‌ است.با‌ داشتن ‌این ‌ویژگى‌ها ‌مى‌توانیم ‌شهر‌ خوب‌ داشته ‌باشیم.‌شهر‌خوب؛ ‌شهرى ‌است‌ که‌ برنامه ‌ریزى‌ استراتژیک، ‌برنامه‌ریزى‌ بازاریابى‌ و‌ برنامه ‌برندینگ‌ مشخص‌ داشته ‌باشد.‌خیلى‌ از ‌برندهاى‌ معتبر ‌دنیا ‌و ‌بسیارى‌ از ‌شهرهاى ‌موفق ‌‌توانسته‌اند ‌بر‌اساس‌ این ‌سه‌ موضوع ‌راه‌ هاى ‌دشوار ‌را ‌با ‌موفقیت‌ بپیمایند.‌امرى‌ که‌ راه ‌رسیدن‌ به ‌شهر‌خوب‌ را ‌براى‌ تهران ‌هموارتر‌ مى‌کند.

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.