صفحه اصلی آزمایش مرکز داده ها زیر آبهای سواحل اسکاتلند توسط مایکروسافت ۱۶۰۲۰۲۱۷۳۰۱۶_microsoft_centro_datos_servidor_submarino_agua_624x351_microsoft_nocredit1

۱۶۰۲۰۲۱۷۳۰۱۶_microsoft_centro_datos_servidor_submarino_agua_624x351_microsoft_nocredit1

آزمایش مرکز داده ها زیر آب توسط مایکروسافت

مرتبط

لیست شهرهایی که بیشترین تعداد برج را دارند

- 0
مرکز یک شهر و نمایی که ساختمان ها در مرکز شهر ایجاد می کنند، از ویژگی های نمادین شهر می باشد. آسمانخراش ها اولین...