projectnatick2-100642540-large

آزمایش مرکز داده ها زیر آب توسط مایکروسافت
آزمایش مرکز داده ها زیر آب توسط مایکروسافت

مرتبط

طراحی چراغ هایی به شکل حباب های گدازه

- 0
چراغ های شیشه ای حباب مانند که شبیه حباب هایی از گدازه می باشند و ظروف شیشه ای حباب مانند که بر روی پایه...