c85c0c8f-0974-4cfd-a9f2-f2b3281ba56d

معماری ایرانی
معماری ایرانی

مرتبط

لیست شهرهایی که بیشترین تعداد برج را دارند

- 0
مرکز یک شهر و نمایی که ساختمان ها در مرکز شهر ایجاد می کنند، از ویژگی های نمادین شهر می باشد. آسمانخراش ها اولین...