ساخت هتلی با اتاق های قایق مانند در کنار دریاچه ای در چین