صفحه اصلی ساخت موزه ملی قطر رو به اتمام است Jean-Nouvel-national-museum-qatar-Iwan-Baan_dezeen_2364_col_1-1704x1136

Jean-Nouvel-national-museum-qatar-Iwan-Baan_dezeen_2364_col_1-1704×1136

موزه ملی قطر
موزه ملی قطر

مرتبط

طراحی چراغ هایی به شکل حباب های گدازه

- 0
چراغ های شیشه ای حباب مانند که شبیه حباب هایی از گدازه می باشند و ظروف شیشه ای حباب مانند که بر روی پایه...