صفحه اصلی الگوریتم ژنتیک میزان رشد آسمانخراش ها را در مناطق شهری پیش بینی می کند videoblocks-panorama-of-abstract-reflective-cube-shape-high-rise-buildings-skyscrapers-silhouette-on-light-blue-sky-background-in-chicago-city-downtown-architectural

videoblocks-panorama-of-abstract-reflective-cube-shape-high-rise-buildings-skyscrapers-silhouette-on-light-blue-sky-background-in-chicago-city-downtown-architectural

مرتبط

نورپردازی اتاق خواب

- 0
فضای اتاق خواب بخشی از خانه است که مایلیم پس از هر روز خسته کننده، لحظات آرامش بخشی را سپری کنیم. با وجود سبک...
طراحی در معماری

اهمیت طراحی برای معماران

- 0
طبیعت در معماری

تأثیر طبیعت بر معماری

- 0