صفحه اصلی الگوریتم ژنتیک میزان رشد آسمانخراش ها را در مناطق شهری پیش بینی می کند videoblocks-panorama-of-abstract-reflective-cube-shape-high-rise-buildings-skyscrapers-silhouette-on-light-blue-sky-background-in-chicago-city-downtown-architectural

videoblocks-panorama-of-abstract-reflective-cube-shape-high-rise-buildings-skyscrapers-silhouette-on-light-blue-sky-background-in-chicago-city-downtown-architectural

مرتبط

اهمیت عمق در دکوراسیون داخلی

- 0
برخی اوقات اتاق های خانه ما به گونه ای که ما انتظار داریم، نیستند. ممکن است اتاق ها خیلی کوچک و یا بدفرم باشند...